8 Socialezekerheidsrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Sociaal zekerheidsrecht

Sociale zekerheid is de garantie op inkomen en/of verzorging voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om met arbeid een inkomen te verwerven. Denk aan mensen die met pensioen zijn, zieke of arbeidsongeschikte werknemers, werklozen en ook nabestaanden bij overlijden.

Wanneer er gesproken wordt over ‘sociale zekerheid’ dan bedoelen we het geheel van wetten, uitkeringen en instanties zoals het UWV, de Sociale Dienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van degenen die een rol spelen bij deze sociale zekerheid, zoals werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, uitkeringsgerechtigden, ouderen en zelfstandigen.

Wij kunnen u binnen het sociaal zekerheidsrecht onder meer behulpzaam zijn bij de volgende gebieden:

  • niet verlenen, dan wel het intrekken, opschorten, herzien  of terugvorderen van uw WWB-uitkering (bijstand), ZW-uitkering (ziektewet), arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO, Wia of Wajong),  de AOW (Algemene Ouderdomswet) of de ANW (Algemene Nabestaandenwet)-uitkering, etc.,
  • belastende beslissingen vanuit overheidsinstanties op het gebied van uitkeringen, bijvoorbeeld het bezwaar maken tegen arbeidsverplichtingen of tegen verplichte deelname aan een re-integratietraject,
  • beschikkingen van DUO (studiefinanciering),
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voorzieningen), met betrekking tot huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woning voor medische beperkingen, etc.,
  • CIZ (Centrum Indicatie Voorziening), met betrekking tot vergoedingen rondom persoonlijke verzorging, persoonlijke begeleiding, etc.,
  • CAK, wanneer bijvoorbeeld de aan u opgelegde eigen bijdrage niet correct is,
  • bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan, beroepsprocedure bij de rechtbank en de hoger beroepsprocedure.