Mertens Advocaten

Klachtenregeling

KANTOOR-KLACHTENREGELING

 

Mertens Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over enig aspect van onze dienstverlening. In het betreffende geval verzoeken wij om dan zeker contact met ons op te nemen: naast het feit dat wij niets vervelender vinden dan de situatie dat een cliënt ontevreden is, is een goede oplossing van een eventuele klacht voor ons uiteindelijk ook goede reclame.

Mocht u ontevreden zijn over de kwaliteit van ons werk, de bejegening of over de declaratie, dan verzoeken wij u om uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Als u er samen niet uitkomt, dan geldt dat u contact kunt opnemen met onze klachtenfunctionaris mr. A.J.M. Mertens. Wij geven er de voorkeur aan dat dat per e-mail gebeurt via amertens@mertensadvocaten.nl, maar uiteraard kunt u de klacht ook per post of per fax aan ons zenden. Mocht uw klacht gericht zijn tegen mevrouw mr. A.J.M. Mertens, dan zal mevrouw mr. A.J.D.D. Burhenne de klacht in behandeling nemen. U kunt haar bereiken op aburhenne@mertensadvocaten.nl. Voor een praktische en snelle afhandeling van de klacht vragen wij om in de mail of brief een telefoonnummer te vermelden en de tijd of tijden waarop u op dat nummer het beste te bereiken bent.

De klachtenfunctionaris zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om een oplossing voor het gerezen probleem te zoeken. Als blijkt dat een bespreking nodig is, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij zullen daarvoor uiteraard dan geen kosten rekenen.

In de regel zal bij het volgen van deze klachtenprocedure door ons een schriftelijke vastlegging van de gang van zaken plaatsvinden. Als er tijdens de afhandeling van de klachtenprocedure tussentijdse vastleggingen wenselijk zijn, dan zullen wij ook die vastleggingen verzorgen. Dit doen wij uit oogpunt van zorgvuldigheid en ook om misverstanden te voorkomen. Hoewel afhankelijk van aard en omvang van de klacht, geldt als uitgangspunt dat het traject van indiening van klacht tot en met afhandeling en vastlegging niet langer dan zes weken zal duren. In vakantieperiodes kan van dit uitgangspunt afgeweken worden, hoewel wij er ook dan alles aan zullen doen om zo snel mogelijk uw klacht naar tevredenheid af te ronden.

Mocht oplossing van een probleem onverhoopt niet mogelijk zijn, dan zullen wij u op uw eerste verzoek daartoe schriftelijk informeren over welke juridische weg(en) u zou kunnen bewandelen met uw klacht. Dit kan betekenen dat wij u verwijzen naar de Deken van de (lokale) Orde van Advocaten of naar een andere advocaat.

Al onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel.: 070 – 3353535, email: info@advocatenorde.nl).

Mertens advocaten is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Zurich Insurance plc, Postbus 16999, 2500 BZ DEN HAAG. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot het bedrag dat onze verzekering uitkeert.